آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

الاحد

خواص و فوائد اسم الاحد

خواص و فوائد اسم الاحد الاحد یعنی آن کسی که ذاتش مجرد و مبرای از اجزاست و کسی است که شبیه و نظیر ندارد . به معنای واحد نیز آمده است.و مداومت این اسم برای انقطاع از خلق و رهایی از کثرت مجرب است و جز ((اهل الله)) و اصحاب فنا…
متن دوم