آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

افسانه یوگا

افسانه یوگا

افسانه یوگا در حال حاضر یوگا به عنوان عمده ترین قسمت تانترا که قدمتی بیش از ده هزار سال دارد شناخته می شود. در حفاریهای باستان شناسی در دره ایندوس در ایالت هاراپا و موهن جودارو در هندوستان و پاکستان مجسمه های زیادی از لرد شیوا و…
متن دوم