آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

افزایش مغناطیس شخصی

افزایش مغناطیس شخصی

افزایش مغناطیس شخصی باید توجه داشت بدون تقویت نیروی اراده نمی­توان از قوای دیگر روانی استفاده نمود، بالعکس با نیرومند کردن قوای دقت و قضاوت، تداعی معانی و حافظه، بالاخره تصور که هر کدام در زندگی ما نقش بزرگی را به عهده دارند،  اراده…
متن دوم