آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اعمالی که موجب محکمی لثه و آرامی درد دندان است

اعمالی که موجب محکمی لثه و آرامی درد دندان است

اعمالی که موجب محکمی لثه و آرامی درد دندان است اول - خلال کردن دندانها دوم - خوردن پیاز سوم - خوردن سرکه چهارم - مسواک نمودن پنجم - خضاب کردن ششم - بعد از طعام با سعد مضمضه کردن هفتم - حجامت کردن هشتم - شانه کردن ریش نهم -…
متن دوم