آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اعمالی که موجب صحت بدن انسان میشود.

اعمالی که موجب سلامتی بدن انسان میشود.

اعمالی که موجب سلامتی بدن انسان میشود. حضرت محمد (ص) فرمودند چند چیز موجب صحت بدن انسان میشود.که عبارتند از: اول - مسافرت کردن دوم - روزه گرفتن سوم - خودداری از انداختن آب دهان در مسجد چهارم - کم خوردن پنجم - آب خوردن در روز در حال…
متن دوم