آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اعمالی که موجب بیماری بدن انسان میشود

اعمالی که موجب بیماری بدن انسان میشود

اعمالی که موجب بیماری بدن انسان میشود اول - شام نخوردن دوم - پر خوردن سوم - خوردن میان نهار و شام چهارم - شب ایستاده آب خوردن پنجم - زیاد آب خوردن ششم - آب خوردن در اثنای غذا خوردن هفتم - در آفتاب نشستن هشتم - خوردن گوشت خام نهم -…
متن دوم