آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اعمالی که در ساعات عید نوروز باید انجام دهید

اعمالی که در ساعات عید نوروز باید انجام دهیم

اعمالی که در ساعات عید نوروز باید انجام دهیم تحویل سال باید در حقیقت تحول در روح و روان انسانها و زنده شدن نفس غفلت زده انسان باشد همانطور که در عالم طبیعت نیز بیداری طبیعت به وجود می آید و این همان معنای حقیقی یا محول الحول و الاحوال است…
متن دوم