آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اعمالی که باعث زیاد شدن نور چشم میشود

اعمالی که باعث زیاد شدن نور چشم میشود

اعمالی که باعث زیاد شدن نور چشم میشود اول - قرآن خواندن از روی قرآن نه از حفظ دوم - کندر خوردن سوم - خوردن به چهارم - پوشیدن کفش زرد پنجم - سرمه کشیدن ششم - خضاب نمودن با حنا هفتم - تراشیدن موی سر از بیخ هشتم - مسواک نمودن نهم -…
متن دوم