آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اشاره به منافع بسم الله

اشاره به منافع بسم الله

اشاره به منافع بسم الله در تمام کارها مومن اول باید نام خدا را یاد کند تا کارش به خوبی انجام گیرد شرح در جلد اول سرمایه سخنوران کاملا نوشته شده  رسول خدا فرمود زمانی که بنده وقت خوابش بگوید بسم الله الرحمن الرحیم خداوند می فرماید ای…
متن دوم