آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اسم اعظم

شرح حرف هو و اسم اعظم

شرح حرف هو و اسم اعظم مهج(316) بین محققین بحث است که لفظ الله اشرف است یا هو با اینکه اصل این دو حرف ها است که کنایه از ذات محض و هویت نامتعین است بعضی گفته اند اخص اسما حق تعالی هو است که در اصل ها بوده و واو برای قرار نفس است به دلیل…

دستور کامل وآسان استخراج اسم اعظم

دستور کامل وآسان استخراج دستور کامل اسم اعظم و آیات در کتاب کشف الهدایه و مفتاح الولایه از شیخ عبد الکریم المدرسی  که عینا از کتاب در این قسمت برایتان نقل میکنم. یک دستور ساده و آسان و کامل برای بندگان خدا میدهیم و ضامن…
متن دوم