آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اسماء خمسه طیبه

اسماء خمسه طیبه

اسماء خمسه طیبه فرمود در سفر چه دیدی گفت بسیار عجائب دیدم فرمود از همه عجیب تر چه بود گفت ابلیس را دیدم که در دریای سبز روی سنگ سفیدی بود و دست ها را به آسمان بلند کرده  و می گفت خداوندا چون به قسم خود وفا نمودی و مرا داخل آتش گردانیدی…
متن دوم