آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اسماء ادریسی چیست

اسماء ادریسی با اعراب و آداب کامل

اسماء ادریسی با اعراب و آداب کامل از شيخ بهايي عليه الرحمه منقولست كه مخلوقات و موجودات به اين نام ها مسخّر گردند و دارنده اين اسماء عجايب ها از او مشاهده گرددو هر كه مواظبت و مداومت نمايد دل و جان او روشن گردد بنحويكه اسرار غيب بر او…
متن دوم