آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

استخاره به قرآن

استخاره به دستور حضرت محمد

  استخاره به دستور حضرت محمد   از حضرت  رسول اکرم مروریست که چون به کاری خواهی مشغول شوی به نیت درست و صدق پاک انگشت بر سر این خانه ها بگذار که شرح هر خانه از بدی و خوبی آن کار درستی ذکر می شود,معمول دارد خانه های مطالب این است.…
متن دوم