آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اسامی اعظم خداوند

دستور کامل وآسان استخراج اسم اعظم

دستور کامل وآسان استخراج دستور کامل اسم اعظم و آیات در کتاب کشف الهدایه و مفتاح الولایه از شیخ عبد الکریم المدرسی  که عینا از کتاب در این قسمت برایتان نقل میکنم. یک دستور ساده و آسان و کامل برای بندگان خدا میدهیم و ضامن…
متن دوم