آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ارزش معنوی مانیه تیزم ور

ارزش معنوی مانیه تیزم ور

ارزش معنوی مانیه تیزم ور عبارت است از: ۱-  غلبه بر نفس:عاملین مجرب در نخستین  گام با امیال خود مخالفت کرده همیشه چیزی را که انجام آن را خواهانند بر عکس ان رفتار نموده ضبط نفس را پیشه و با اراده قوی آن را کوبیده‌اند. این سهل‌ترین طریقه‌ی…
متن دوم