آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ارزش مادی مانیه تیزم ور

ارزش مادی مانیه تیزم ور

ارزش مادی مانیه تیزم ور نیز عبارتند از: ۱-حرکات دست ۲- نگاه مغناطیسی این دو عامل از خصوصیات مادی مانیه‌تیزور محسوب است، در عین حال با معنویات بستگی داشته ناقل نیروی مغناطیسی بوده، به وسیله آن می‌توان معمولین را به خواب برد. در فصول بعد…
متن دوم