آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اذکار الهی مجرب

پنج اذکار الهی کاملا مجرب

پنج اذکار الهی کاملا مجرب ذکر جهت آرامش و اطمینان خاطر یافتن هر کس 70 روز روزی 72 بار یا باسط بگوید بر طاعت خدا ثابت بماند و خاطرش از تشویش به اطمینان برگردد ذکر جهت کشف رموز مطالب کسی که ذکر شریف   الحکیم…
متن دوم