آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ادای قرض

رفع مشکلات معیشتی,ادای قرض,اسان شدن امورات زندگی

رفع مشکلات معیشتی,ادای قرض,اسان شدن امورات زندگی مرحوم شیخ بهاءالدین می گوید : هر کس بر این اذکار بعد از نماز صبح سه مرتبه بخواند و بر آنها مداومت داشته باشد خداوند متعال مشکلات معیشتی او را آسان کرده و روزی او را از جایی که گمان نداشته…
متن دوم