آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

احکام نجومی

آموزش احکام نجومی درس سوم

آموزش احکام نجومی درس سوم کواکب نیز به اعتبارات مختلف تقسیماتی دارند :  کواکب به نر و ماده تقسیم میشوند که عبارتند از : کواکب نر : زحل ، مشتری ، مریخ ، شمس کواکب ماده : زهره ، قمر کوکب خنثی : عطارد که با نر نر میشود و با ماده…

آموزش احکام نجومی درس دوم

آموزش احکام نجومی درس دوم تتمه مباحث بروج  : ترتیب صور فلکی در زمان هیپارکوس ( 133 سال قبل از میلاد ) : تقاویمی که بر مبنای برج استخراج میشوند از این جدول استفاده میکنند . جدول شماره 1 :   صورت درجه…
متن دوم