آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

احکام سفر روزه

احکام سفر

احکام سفر هر گاه عزم سفر به راهی کردی آگاه باش که ایام هفته هفت روز است وبرای هر روز ارزشی باید قائل آمد و در هر روز عملی را اگر انجام داد بر اساس تجربه ثابت شده که بی ثمر از سفر بر نخواهی گشت و به قول روایتی که پیغمبر (ص) روز سه شنبه عزم…
متن دوم