آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

احکام روزه و سفر

احکام سفر

احکام سفر هر گاه عزم سفر به راهی کردی آگاه باش که ایام هفته هفت روز است وبرای هر روز ارزشی باید قائل آمد و در هر روز عملی را اگر انجام داد بر اساس تجربه ثابت شده که بی ثمر از سفر بر نخواهی گشت و به قول روایتی که پیغمبر (ص) روز سه شنبه عزم…
متن دوم