آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

احضار موکل

موکلین حروف

موکلین حروف ا = اسرافیل ب = جبرائیل ج = کلکائیل د = دردائیل ه = دوریائیل و = رفتمائیل ز = شرقائیل ح = تنکفیل ط = اسمائیل ی = سرکتیائیل ک = حروزائیل ل = طاطائیل م = رویائیل ن = هورائیل س = همواکیل ع = لومائیل ف = سرحماکیل…

موکلین برجها

موکلین برجها برای هر برج و حرفی موکلی وجود دارد که فرد عامل میبایست برای نوشتن تعویذات از موکل آن حرف یا برج درخواست کمک کند برای اینکار باید نامش را چند بار با احترام صدا زد ملک حمل = شراحیل ملک ثور = عزرائیل ملک جوزا = اسرافیل ملک…
متن دوم