آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

احضار محبت برای طالع خاک

نسخه ای قوی احضار محبت فوری برای طالع خاک

نسخه ای قوی احضار محبت فوری برای طالع خاک یک عدد تخم مرغ بیاور و بر آن این طــلــســـم را 7 مرتبه بنویس و سپس آنرا در خاک مدفون کنید و برروی آن آتش روشن کن و این عمل را در روز 5 شنبه در ساعت مشتری و در اول ماه باید انجام داد و بخور برای…
متن دوم