آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

احضار انسان

ادعیه مخصوص اوردن شخصی از راه دور

ادعیه مخصوص اوردن شخصی از راه دور توجه کنيد که حدالمقدور از اين تعويذ استفاده نکنيد مگر اينکه ناچار باشيد (يعني جان شما يا عزيزانتان در خطر باشد) و يا در امر حلال استفاده نماييد. این نسخه  که فوق العاده قوی و مجرب و گیرا است برای…
متن دوم