آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

احضار اجنه

موکلین کواکب

موکلین کواکب   این هم لیست موکلین که سعی کردم آنها را لیست کرده و در تاپیک جداگانه قرار دهم. ملک زحل = قریبائیل ملک مشتری = سمحائیل ملک مریخ = کاکائیل ملک شمس = صاصائیل ملک زهره = سیدیائیل ملک عطارد = شیخائیل ملک قمر =…
متن دوم