آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اجرای اوامر عامل در خواب هیپنوتیزمی

اجرای اوامر عامل در خواب هیپنوتیزمی

اجرای اوامر عامل در خواب هیپنوتیزمی بعد ار تحت تأثیر گرفتن چنان‌که خواستید کاری را معمول انجام دهد بایستی خودتان با اطمینان کامل آن را از تصور خود بگذرانید و تلقین را موقرانه و با صوتی قشنگ و خوش‌آیند ادا نمایید هم‌چنین هر عملی را که…
متن دوم