آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آیات مجرب برای زیاد شدن فهم و حافظه

متن دوم