آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آیات دفع بلا

آیاتی که تمام ضرر و بلا را از شما و خانوادتان دفع میکند

آیاتی که تمام ضرر و بلا را از شما و خانوادتان دفع میکند   آیاتی که اگر آنها را بخونین کسی نمیتونه بهتون ضرر برسونه یا درحق شما حرف بدی بزنه این آیات را باید به صورت منظم و مداوم بخونین کسانی که همیشه دورو برشان ادمهایی هستند که به…
متن دوم