آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آیات باطل سحر

متن دوم