آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آیات ابطال سحر

متن دوم