آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آیاتی برای دیوانه و فریفته شدن معشوق

آیاتی برای دیوانه و فریفته شدن معشوق

آیاتی برای دیوانه و فریفته شدن معشوق برای محبت دل معشوقتون از یک چهار راهی یک مشت خاک بگیرید و در روز پنج شنبه هنگام طلوع افتاب هفت بار ایه زیر را بخوانید و خاک را به تن هر کسی بپاشید  ان شخص دیوانه و فریفته شما میشود آیه 174 سوره نساء…
متن دوم