آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش پنج حرکت یوگا برای کمر درد

آموزش پنج حرکت یوگا برای کمر درد

آموزش پنج حرکت یوگا برای کمر درد اغلب ما اکثرا در حال تماشای تلویزیون  و یا روی میز در ادارجات و یا در حال رانندگی و یا در اتوبوس و مترو در حال نشسته هستیم و اکثرا از ناحیه فوقانی کمر مشکل داریم و دردهای مکرر که دیگه زندگی را برای ما سخت…
متن دوم