آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش ماتریس جادویی

روش محاسبه و نگارش الواح یا ماتیرسهای جادویی,کتاب سوم

روش محاسبه و نگارش الواح یا ماتیرسهای جادویی,کتاب سوم   ماتریس های جادویی  کتاب سوم اسرار و روموز علم الواح  الواح ابزار قدرت هستند و می توانند فعال شده و کانون قدرتمند شوند  تسخیر موکلین الواح  ملک المغلاق_ملک السر_ملک لمعدل…
متن دوم