آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش احکام نجومی درس دوم

آموزش احکام نجومی درس دوم

آموزش احکام نجومی درس دوم تتمه مباحث بروج  : ترتیب صور فلکی در زمان هیپارکوس ( 133 سال قبل از میلاد ) : تقاویمی که بر مبنای برج استخراج میشوند از این جدول استفاده میکنند . جدول شماره 1 :   صورت درجه…
متن دوم