آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزشی یوگا

پاوان موکت آسانا تمرین سوم لوتوس یا نیلوفر

پاوان موکت آسانا تمرین سوم لوتوس یا نیلوفر با پاهای کشیده در جلوی بدن بنشینید. آهسته و با ملاحظه یک پا را از زانو خم کنید و آنرا در انتهی عضله ران قرار دهید. کف پا سمت بالا و پاشنه پا به استخوان عانه متصل باشد. موقعی که…
متن دوم