آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آسانا دوازدهم تا شانزدهم

آموزش حرکات یوگا,آسانا دوازدهم تا شانزدهم

آسانا دوازدهم- حالت ماهی «ماتسی آسانا» این حالت همان «پل» زدن کشتی‌گیران است. با این تفاوت که تمرین کننده در این حالت باید کاملاً بدون حرکت و جنبش باقی بماند مطابق شکل کف پاها را روی زمین بگذارید و از عقب قوس بزنید، مغز سر روی تشک کف…
متن دوم