آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آساناهای وانهاده شدن

آساناهای وانهاده شدن

آساناهای وانهاده شدن سیستم علمی/عملی یوگا برای استراحت اهمیت ویژه ای قائل است.منظور از استراحت,خوابیدن یالمیدن روی صندلی راحت و مطالعه کردن یاگوش دادن به موزیک و یا تماشای فیلم نیست.استراحتی که در یوگا مطرح است,عبارتست از ایجاد فاصله بین…
متن دوم