آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آب نیسان چیست

آب نیسان,خواص و تهیه آب نیسان

آب نیسان,خواص و تهیه آب نیسان یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند یادم باشد که دیگران را…
متن دوم