آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آب سرد

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب تقویت معده و هضم طعام است

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز موجب تقويت معده و هضم طعام است  اول - خوردن گلابى  دوم - خوردن به  سوم - خوردن انار با پيه آن  چهارم - خوردن سنجد  پنجم - خوردن باقلا با پوست  ششم - خوردن كاهو  هفتم…
متن دوم