آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

ادعیه های زبان بند

ادعیه های زبان بند

برای اطاعت زن از شوهر

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب جلب معشوق برای اطاعت زن از شوهر اگر زنی از شوهر خود اطاعت نمیکند,این طلسم را بر درب ورودی خانه آویزان کنید.تجربه شده است. طلسم را از فایل زیر دانلود و دریافت کنید نام کتاب:اطاعت زن از شوهر…
متن دوم