آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

برای باطــل ساختن هر گونه ســـحر و جـــادو

برای باطل ساختن هر گونه سحر و جادو   برای  باطل کردن هر گونه سحر و جادو روز پنجشنبه طناب برداشته و قد کسی که جادو زده شده اندازه گرفته شود و 204 گره بر آن زده شود و به گره اولی سوره فلق خوانده شود و به گره دومی سوره ناس خوانده شود و بدین…

انسان ســـحر زده,باطـــل کردن ســحر

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب باطل سحر انسان سحر زده سپاس خداوندی را که ما را از نیستی به هستی آورد و صلوات بر پیغمبر و اصحاب و آل او باد اینک یکی از رازها را بر شما می گشایم و از این رو دیگر بار پیشانی بندگی خداوند بر خاک می مالم و…

سخنان ائمه,چند چیز موجب امان از برص است

سخنان ائمه,چند چيز موجب امان از برص است  اول - بادنجان خوردن  دوم - حنا كشيدن به بدن بعد از نوره  سوم - كرفس خوردن  چهارم - ابتدا كردن در اول خوراك با نمك و ختم كردن با نمك  پنجم - دمل در آوردن  ششم - شستن سر با خطمى در هر هفته  …

سخنان ائمه,چند چیز موجب برص است

سخنان ائمه,چند چيز موجب برص است  اول - خوردن در حالتى كه سير باشد  دوم - خوردن و آشاميدن در حالى كه جنب است  سوم - غسل و وضو با آبى كه با تابش آفتاب گرم شده باشد.  چهارم - جماع كردن با زن در حال حيض  پنجم - خوردن تره تيزك در شب

گفتار ائمه,چند چیز تب را دفع مى کند

گفتار ائمه,چند چيز تب را دفع مى كند  اول - خوردن عناب  دوم - خوردن سيب  سوم - خوردن پياز  چهارم - خوردن آب سرد  پنجم - كباب خوردن  ششم - خوردن گوشت كبك  هفتم - قى كردن  هشتم - عرق كردن  نهم - خوردن آب جوشيده  دهم - آب سرد پاشيدن…

سخنان ائمه,چند چیز قوت شهوت را زیاد مى کند

سخنان ائمه,چند چيز قوت شهوت را زياد مى كند  اول - خوردن هويج  دوم - خوردن پياز  سوم - خوردن گوشت با تخم مرغ  چهارم - خوردن انار شيرين  پنجم - عطر استعمال كردن  ششم - پوشيدن كفش زرد  هفتم - خوردن خربزه  هشتم - خوردن حليم  نهم -…

گفتار ائمه,چند چیز موجب محکمى لثه و آرامى درد دندان است

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه,چند چيز موجب محكمى لثه و آرامى درد دندان است  اول - خلال كردن دندانها  دوم - خوردن پياز  سوم - خوردن سركه  چهارم - مسواك نمودن  پنجم - خضاب كردن  ششم - بعد از طعام با سعد مضمضه كردن…

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب تقویت معده و هضم طعام است

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز موجب تقويت معده و هضم طعام است  اول - خوردن گلابى  دوم - خوردن به  سوم - خوردن انار با پيه آن  چهارم - خوردن سنجد  پنجم - خوردن باقلا با پوست  ششم - خوردن كاهو  هفتم…

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب صافى رنگ و حسن صورت است

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز موجب صافى رنگ و حسن صورت است  اول - خوردن به  دوم - خوردن كدو  سوم - خوردن پياز  چهارم - خوردن روغن زيتون  پنجم - خوردن بادنجان  ششم - خوردن تره  هفتم - خوردن سه كف…

گفتار ائمه معصومین,چند چیز نور چشم را زیاد مى کند

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز نور چشم را زياد مى كند  اول - قرآن خواندن از روى قرآن نه از حفظ  دوم - كندر خوردن  سوم - خوردن به  چهارم - پوشيدن كفش زرد  پنجم - سرمه كشيدن  ششم - خضاب نمودن با حنا  …

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب بیمارى مى شود

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز موجب بيمارى مى شود اول - شام نخوردن دوم - پر خوردن سوم - خوردن ميان نهار و شام چهارم - شب ايستاده آب خوردن پنجم - زياد آب خوردن ششم - آب خوردن در اثناى غذا خوردن هفتم…
متن دوم