آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گفتار علمی قرآن در باره خلق انسان

متن دوم