آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

علم مانیه تیزم

متن دوم