آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سنگ قبر مسمر

متن دوم