آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حالتهای تفکری برای تمرکز فکر

متن دوم