آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جنبه دوگانگی تمرکز فکر

متن دوم