آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تلقین و القاء مانیه تیزم ور

متن دوم