آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تغییر جای کرات در آسمان

متن دوم