آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برخی از رموز و اسرار امتحان دادن

متن دوم