آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

تعبیر خواب

یاقوت

یاقوت ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب یاقوت، زن یا «کنیزک» می‌باشد.تعبیر خواب یاقوت سرخ یا سبز، زنی خوش‌قیافه می‌باشد و اگر زن تو حامله می‌باشد، دختری زیبا به دنیا می‌آورد.اگر در خواب ببینی یاقوت به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که به خواستۀ خودت می‌رسی. اگر ببینی مقدار خیلی فراوانی یاقوت داری، یـعـنـی مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری.ابراهیم…
ادامه مطلب ...

هیزم

هیزم تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب هیزم تر یا خشک، جنگ و دعوا می‌باشد.اگر در خواب ببینی از صحرا هیزم جمع می‌کنی، تعبیرش این است که بدکردار و سخن‌چین می‌شوی (و…
ادامه مطلب ...

هوا

هوا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هوا قرمز رنگ است، تعبیرش قتل می‌باشدو اگر ببینی سبز رنگ است، تعبیرش غله و گیاهان فراوان می‌باشد . ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هوا گرد و خاک می‌باشد، تعبیرش این است که در آنجا مسئله پیچیده و غیر قابل حلی به وجود می‌آید و مردم نمی‌دانند چگونه مشکل را حل کنند. اگر ببینی هوا گرد و خاک و سرد می‌باشد،…
ادامه مطلب ...

هما

هما تعبیرگری می‌گوید: تعبیر هما، عزت و کامیابی و بهره‌مندی می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش مردی بزرگ و خیرخواه و یا «پادشاه»است.ابراهیم کرمانی می‌گوید:…
ادامه مطلب ...

هدیه

هدیه ابتدا باید دید که چه چیزی و از طرف چه کسی و یا به چه کسی هدیه و عطا داده شده، بعد باید در فهرست کنار صفحه و یا جستجوگر بالای صفحه به دنبال موضوع مورد نظر…
ادامه مطلب ...

هدهد

هدهد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب هدهد، مردی بزرگ و باخیر و منفعت می‌باشد.اگر در خواب ببینی هدهد با تو حرف می‌زند، تعبیرش این است که به مسائل و چیزهایی از امور جهان آگاه می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت هدهد را می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال شخصی زیرک مصرف خواهی کرد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای هدهد عبارتند از: 1- خیر 2- خوشی…
ادامه مطلب ...

هاون

هاون ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب هاونِ همراه با دسته، دو نفر شریک می‌باشند که از یکدیگر فرار نمی‌کنند، و اگر فقط ظرف یا فقط دسته هاون را ببینی تعبیری…
ادامه مطلب ...

وضو

وضو تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با آب صاف و پاکی وضو گرفته‌ای، تعبیرش این است که به خواسته و مقصودت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که از…
ادامه مطلب ...

وسمه

وسمه تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در زمین و املاکت وسمه‌های زیادی داری، یـعـنـی گرفتار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی وسمه را کندی و دور انداخته‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.اگر ببینی به زن خودت وسمه می‌دهی، یـعـنـی از یکدیگر جدا می‌شوید . وسمه
ادامه مطلب ...

وزیر

وزیر امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر وزیر پادشاه را در خواب خودت ببینی، تعبیرش این است که کسی تو را سرزنش می‌کند و یا چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست…
ادامه مطلب ...

وزغ

وزغ تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی وزغ داری، تعبیرش این است که با مردی زاهد و پرهیزکار ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.اگر ببینی وزغی را آب گرفته و به روی زمین…
ادامه مطلب ...

ورم

ورم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ورم، مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی بدنت ورم کرده است، تعبیرش این است که به اندازه ورم مال و اموال بدست می‌آوری، مخصوصاً اگر ببینی در ورم تو چرک وجود دارد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدنت طوری ورم کرده که باعث ناراحتی‌ات شده است، یـعـنـی به اندازه آن مال حلال بدست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ ولی اگر باعث ناراحتی‌ات…
ادامه مطلب ...

ورق

ورق ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی ورق چیزی نوشته‌ای، تعبیرش این است که به ارث و میراث می‌رسی، ولی اگر چیزی ننوشتی تعبیرش این است که درخواست ارث و…
ادامه مطلب ...

واشه

واشه ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی واشۀ مطیع و رامی داری، یـعـنـی شخص بزرگی باعث می‌شود که به جاه و مقام و بزرگی برسی.اگر ببینی واشه از روی دست تو پرید و رفت و…
ادامه مطلب ...

نیل

نیل نیل نوعی ماده رنگی است که آبی می‌باشد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر نیل، غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی نیل داری، یـعـنـی دچار غم و اندوهی می‌شوی.اگر ببینی لباس خود را با نیل رنگ کرده‌ای، تعبیرش مصیبت می‌باشد.اگر ببینی نیل خورده‌ای، یـعـنـی دچار آسیب و ضرری می‌شوی.اگر ببینی نیل خودت را از دست داده‌ای، یـعـنـی از غم و…
ادامه مطلب ...

نیشکر

نیشکر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی نیشکر خودت را فروخته یا به کسی داده‌ای، تعبیرش این است که از بحث و جدل و بگومگو خلاص می‌شوی . نیشکر
ادامه مطلب ...

نیش

نیش ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پشه‌های زیادی روی تو جمع شده‌اند و تو را نیش می‌زنند، یـعـنـی بر سر زبان عامه مردم خواهی افتاد و تو را غیبت کرده و ضرر و زیان…
ادامه مطلب ...

نیزه

نیزه تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی فقط نیزه داشته و سلاح دیگری نداری، تعبیرش این است که صاحب فرزند یا برادر می‌شوی، ولی اگر سلاح دیگری هم داشته باشی، یـعـنـی حکم و فرمان تو در سرزمین‌ها جاری می‌شود، همچنین اگر ببینی همراه نیزه کوتاه (حربه) سلاح‌های دیگری هم داری و کاملاً مسلح می‌باشی، یـعـنـی بزرگی و جاه و منزلت به دست می‌آوری.اگر ببینی نیزۀ…
ادامه مطلب ...

نوشتن

نوشتن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با رنگ قرمز می‌نویسی، تعبیرش این است که به عیش و عشرت دنیوی مشغول می‌شوی.اگر ببینی با رنگ سبز می‌نویسی، یـعـنـی…
ادامه مطلب ...
متن دوم